บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
  • th
  • en

บริการของเรา


บริการของเรา

นางสาวศิริพร รวดเร็ว

พยาบาลวิชาชีพ

สอบถาม
นางสาวธมน ทาบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

สอบถาม
นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า

พยาบาลวิชาชีพ

สอบถาม
นายสุชาติพงษ์ รัตนพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวจีรพร อินอร่าม

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวธนัชพรรณ จันแก้ว

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวแสงนวล หนูยอด

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวสุดารัตน์ แซ่เต็ง

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ

สอบถาม
Pornthanon Nantawan

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ

สอบถาม
นางชุติกาญจต์ เดชานันทภาส

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ

สอบถาม
Miss CHANTHALATH BOUNNHONG

พี่เลี้ยงเด็ก

สอบถาม
Somruedee Fuangdee

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวพัชริดา มินไธสง

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวอโนทัย ไม้สน

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาววิสาขา บุญตาสุทธิ

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวกาญจนา รักสว่าง

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวพักตร์สร สายน้ำเงิน

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวพลอยไพริน ครองยุทธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวเกวลิน วงษ์วิทยา

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวลักษิกา พันเฟื่อง

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ

สอบถาม
นางสาวศรีสุดา สิงขรอดิเรก

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวศศินา แก้วอุ่นเรือน

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวธัญชนก สัมฤทธิ์ไพรสณฑ์

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม